Mathijs Dirkx, bouwman, gedoopt te Reusel op 6 januari 1764 (doopgetuigen waren Martina Diricks en Maria Haren), overleden te Reusel op 24 augustus 1825, zoon van Cornelius Hendrick Dircks en Elisabeth van der Cheelen.[1]


Mathijs is getrouwd op 6 juli 1794, op 30-jarige leeftijd met[2]

Petronella Beijsens (34 jaar oud), bouwvrouw, gedoopt te Hoogeloon op 30 maart 1760 (doopgetuigen waren Petronella Wilhelmus Baselmans en Joanna Cornelis), overleden te Reusel op 2 oktober 1828, dochter van Henricus Beijsens en Petronilla Franciscus Jacobs.[3]

1792 - 12 dec- Maria Schroeven weduwe van Cornelis Dirkx en zoon Mathijs Dirks wonende te Reusel verklaren schuldig te zijn aan Charlotte Elisabeth van Crullenberg wonende te Bladel, 100 gulden tegen 4 gulden intrest per jaar. Ze verbinden aan deze lening al hun bezittingen.

 

1794 - Mathijs Dirkx en Petronella Beijsens hebben een boerderij aan de Achterste Heikant te Reusel. Al hun zes kinderen overlijden voor ze de leeftijd van 45 bereiken.

 

1860 - 16 aug - Erfdeling tussen Johanna Bruijninkx weduwe van Hendrik Dirkx, Maria Anna Dirkx ongehuwd en meerder jarig, Helena Dirkx gehuwd met Petrus Franciscus Smits, Johanna Dirkx ongehuwd en dienstmeid te Turnhout en Peternel Dirkx gehuwd met Peter Beijsens. Johanna Brijninkx en Maria Anna Dirkx krijgen het huis en grond samen 8 bunders, 19 roeden en 10 ellen groot met een geschatte waarde van 550 gylden. Peter Franciscus Smit krijgt grond samen 7 bunders, 17 roeden en 20 ellen groot met een geschatte waarde van 550 gulden. Peter Beijsens ontvangt een bedrag van 275 gulden. De goederen zijn allen gelegen aan den Achtersten Heijkant te Reusel.

 

Uit dit huwelijk:


†††††††††††† 1 †† Cornelis Dirkx, gedoopt te Reusel op 15 januari 1796 (doopgetuigen waren Hendricus Beijsens en Maria Schroeven), overleden te Reusel op 13 juni 1817.


†††††††††††† 2 †† Hendricus Dirkx, landbouwer, geboren te Reusel op 1 maart 1798 (doopgetuigen waren Hendricus Beijsens en Anna van der Celen), overleden te Reusel op 7 maart 1842.[4]

Hendricus is getrouwd op 28 augustus 1828, getrouwd te Reusel op 31 augustus 1828 voor de kerk (getuigen waren Petrus Vosters en Johannes Lavrijsen), op 30-jarige leeftijd (1) met[5] Maria Anna Loots (22 jaar oud), gedoopt te Reusel op 13 juni 1806 (doopgetuigen waren Simon Vosters en Joanna Lievens), overleden te Reusel op 15 mei 1836, dochter van Johannes Loots en Helena Lievens.[6]

Hendricus is in ondertrouw gegaan te Reusel op 4 januari 1837, getrouwd aldaar op 6 februari 1837 voor de kerk (getuigen waren Johannes Bruininkx en Jacobus Beijsens), op 38-jarige leeftijd (2) met[7] Joanna Bruininkx (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Reusel op 10 oktober 1804 (doopgetuigen waren haar oudtante Johanna Loots en haar oom Johannes Bruininkx), wonende te Reusel, overleden aldaar op 14 december 1876, dochter van Petrus Bruininkx (landbouwer) en Johanna Maes (landbouwster).[8]

1848 - 23 nov - Erfdeling van de nalatenschap van wijlen Hendrik Dirkx en wijlen Maria Anna Loots. Aanwezig zijn Petrus Beijsens als gemachtigde voor Petronella Dirkx, bouwvrouw en woonachtig te Hoogeloon, Jan Hendrik Dirkx als voogd over de minderjarige Helena en Johanna Dirkx kinderen uit het eerste huwelijk van wijlen Hendrik Dirkx en Maria Anna Loots ter ene zijde en Johanna Bruijninkx weduwe van Hendrik Dirkx als voogd van haar kinderen Maria Anna en Maria Dirkx. Voor Peter Beijsens bouw en weiland en het erf van een voormalige schuur ter waarde van 200 gulden. Aan Joanna Bruiijninkx voor haar en haar kinderen huis, schuur, erf, tuin, weiland dennebosch en heide ter waarde van 800 gulden.

 

1867 - 1 jan - Johanna Bruininckx krijgt een zesde deel van de erfenis van haar ouders, Peter Bruininkx en Johanna Maes, ter waarde van zevenhonderd gulden toebedeeld. Uit deze akte blijkt dat alle kinderen en erfgenamen niet kunnen schrijven. Het gezin woont te Reusel op Achterste Heikant 8.

 

 

 


†††††††††††† 3 †† Johannes Dirkx, soldaat, gedoopt te Reusel op 1 september 1800 (doopgetuigen waren Petrus Simons, Petronella Leijtens en Petronella Fransen), overleden op 17 november 1819.

Johannes overlijdt als soldaat bij de tweede afdeling infanterie.


†††††††††††† 4 †† Petronella Dirckx, gedoopt te Reusel op 1 september 1803 (doopgetuigen waren Hendricus Diricks en Anna Beijsens), overleden op 16 december 1836.

Petronella is getrouwd te Reusel op 26 oktober 1846 voor de kerk (getuigen waren Cornelis Snoekx en Henrica van de Bogaard), op 43-jarige leeftijd met Petrus Beijsens.


†††††††††††† 5 †† Petrus Dirkx, gedoopt te Reusel op 17 januari 1807 (doopgetuigen waren Johannes Beijsens en Adriana Simons), overleden op 21 april 1827.


†††††††††††† 6 †† Matheus Dirckx, gedoopt te Reusel op 1 maart 1810 (doopgetuigen waren Johannes Joris van Beek, Cornelius Beijsens en Petronella van Gorp), overleden te Reusel op 8 maart 1810.

 

Verklaring van gebruikte afkortingen:

 

SARE = Streekarchief Regio Eindhoven

RAB= Rechterlijk archief Bladel

NAB= Notarieel archief Bladel

AAR= Administratief archief Reusel


Bijlage 1 - Bezittingen Cornelis Dirkx en zijn kinderen

Verponding - 1777 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Administratief archief Reusel

inventarisnr: AA.89 f.90

 

 

Cornelis Dirkx en sijne kinderen Cornelia, Hendrien, Cornelis en Mattijs.

De woniningen, aanstede met de smeele 150R 1-0-0

Den Beemt 122R 1-7-8-

Land en groes in den agtersten hof 70R 0-6-0

Land agter in de aansteede 210R 1-0-0

Landdeeel sijne de Smeele 113R 0-12-0

De erve Land en Smeele 150R 0-15-4

Een stuk beemt 73R 0-8-2

Land inde aensteede 117R 0-11-0

Groeslant in den Labogt 138R 0-10-0

 

Cornelius Hendrick Dircks - eigenaar.

Cornelia Dircks - eigenaresse.

Hendrina Dirkx - eigenaresse.

Cornelis Dirkx - eigenaar.

Mathijs Dirkx - eigenaar.


Bijlage 2 - Koop boederderij met grond door Mathijs Dirkx

Schepenakte - 24.5.1789 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.32 f.165-166v

 

 

Compareerde voor schepenen van Reusel Cornelia Dirkx in huwelijk ende geadsisteert met Lourens Broekx, Martijn Dirkx in huwelijk en geadsisteert met Peter Simons, Hendrina Dirkx in huwelijk en geadsisteert met Wouter Paridaens mitsgaders Cornelis Dirkx inwoonderen te Reusel Lommel ende Arendonk te samen kinderen en erfgenamen van Cornelis Dirkx dewelke verclaaren uijt de hand te hebben verkogt ende uijt dien hoofden wettelijk ende erfelijk cederen transporteren ende in eenen vollen regt van eijgendom op te dragen ende over te geven gelijk deselve doen mitsgaders aan en ten behoeven van Mattijs Dirkx hunnen broeder hunne geregte parten ende aandelen ieder tot een vijfde onverdeelt in eene steede bestaande in huijsinge, hof ende aangelag mede alle de daarbij ende aangehorende teul ende weijlanderijen sonder eenige reserve, gelegen alhier onder Reusel ten gehugten den Heijkant bij hunne voornoemde ouders Cornelis Dirkx en Elisabet van der Cheelen gemeenschappelijk sijnde gelaten voor ende omme eene somme van taggentig guldens waarvan de comparanten bekenne voldaan ende betaald te sijn mitsgaders verklaaren deselve nog te hebben ontfangen uijt handen van den voornoemde Mattijs Dirkx getransporteerde indesen ieder eene somme van tien guldens volgens testamente van Cornelis Dirkx hunnen voornoemde vader voor hunne vaderlijke portie en sijn nalatenschap toegelegd gepasseert voor den notaris Crullenberg en getuijgen binnen Reusel dato 8 november 1788 ende bekennen voorschrevene van de nalatenschap van hunne vader voornoemd ten volle voldaan ende betaalt te sijn sonder eenige pretentien op voornoemde hunnen broeder, of sijn regts verkrijgende ende hebben of te behouden te maken ofte doen maken in regten ofte daar buijten verder wat desen transporte ende overerfte gedaan onder den last van jaarlijkx moeten blijven vergelden aan den Armen van Reusel eenen pagt van eenen gulden en twaalf stuijvers in een meerderen pagt van twee guldens mitsgaders de slands en dorps lasten nabuurlijke regten usantien ende serviteiten soovoor als nadelige van outs regts ende gewoonte wegen daartoe staande ende gehorende belovende naar helmelinge vertheijdenisse in manieren gewoonlijk dit cederen transporteren ende erffelijk overgeven ten behoeven voorschreven alteijt te sullen houden enden doen houden voor goet vast bondig ende van waerden ende jegens eenen iegelijken te sullen vrijen waeren ende staande van allen commer callange ende aantaal daar reets op wesende ofte ieder naderkomende alles onder verbant als naar regten.

Aldus gedaan en gepasseert voor ende ten presentie van Jan Leenaerts en Cornelis Dirk Cornelis schepenen die dese neffens de comparanten en mij secretaris ten register eijgenhandig hebben ondertekend op heden te Reusel den vier en twintigsten Meij seventien honderd negen en taggentigh

 

Dit X stelt Cornelia Dirks, dit X stelt Lourens Broecks, dit X stelt Martijn Dirkx, dit X stelt Hendrien Dirks, Dit X stelt Cornelis Dirks verklarende allen niet anders te konne schreijven.

 

Peeter Simons

Wouter Paridaens

Jan Leenaerts

Cornelis Dirk Cornelis.

 

Mathijs Dirkx - koper.

Cornelia Dircks - verkoopster.

Cornelius Hendrick Dircks - vader.

Elisabeth van der Cheelen - moeder.

Lourentius Broecks - verkoper.

Martina Dircks - verkoopster.

Peter Simons - verkoper.

Hendrina Dirkx - verkoopster.

Waltherus Paridaans - verkoper.

Cornelis Dirkx - verkoper.


Bijlage 3 - Verkoop boerderij en gronden door Mathijs Dirkx

Schepenakte - 24.5.1789 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.32 f.167-167v

 

 

Compareerde voor uts. Mattijs Dirkx meerderjarig jongman wonende te Reusel den welken verclaart ende bekent uijt de hand te hebben verkogt ende uijt dien hoofden wettelijk ende erffelijk te cederen transporteren ende in eenen vollen regt van eijgendom opte dragen ende over te geven gelijk doet mits desen aan ende ten behoeven van Cornelis Dirkx, Cornelia Dirkx in huwelijk met Laurens Broeckx, Martijn Dirkx in huwelijk met Peter Simons en aan Hendrina Dirkx en hare man Wouter Paridaans te samen broeders en susters inwoonderen te Reusel, Lommel em Arendonk sijn onverdeelt vijffde part in eene steede bestaande in huijsinge, hof en aangelag met allen de daarbij ende aangehorende teul ende weijlanderijen sonder reserve gelegen alhier onder Reusel ten gehugten de Lensheuvel de comparanten aangekomen bij versterf van sijn moeder sulx voor ende omme eene somme van taggentigh guldens waer van hij bekent voldaan ende betaalt te sijn onderden last van jaarlijks daeruijt te moeten blijven vergelden ses penningen aan den Armen van Netersel in eene meerderen pagt van eene gulden en tien stuijvers. Item eenen pagt van eene stuijver in een meerderen van vijf stuijvers aan comptoir van den Rentmeester Verster in no. 67 verso mitsgaders slands ende dorps lasten uts

Coram Schabinus dato et anoo uts

 

Dit X merk stelt Mattijs Dirks verclaart niet te konne schrijven

Cornelis Dirk Cornelis

Jan Leenaerts

 

Kooppenningen 80-0-0

1/40 penning 8-15-0

Samen††††††† 88-15-0

 

Mathijs Dirkx - verkoper.

Cornelia Dircks - verkoopster.

Lourentius Broecks - verkoper.

Martina Dircks - verkoopster.

Peter Simons - verkoper.

Hendrina Dirkx - verkoopster.

Waltherus Paridaans - verkoper.

Cornelis Dirkx - verkoper.


Bijlage 4 - Schuld Mathijs Dirkx en Maria Schroeven

Schepenakte - 12.12.1792 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.33 f.161-161v

 

 

Compareerde voor schepenen en loco secretaris van Reusel Maria Schroeven weduwe Cornelis Dirks mitsgaders Mattijs Dirks, moeder en soon, inwoonderen te Reusel de voorschreven moeder met gemelden haaren soon behoorlijk geadsisteerd dewelke verclaren ende bekennen deugdelijk schuldig te wesen onder renuntiatie van de benefitien ordinis divisionis et excusionis ende vrouwe alsnog van de benefitien sunatis consulti villioni et autentica ciqua mulliex vanden effecten van dien hun houden de voorvolkomen onderrigt aen ende ten behoeven van sufficient Charlotte Elisabet van Crullenberg wonende te Bladel ofte haaren regts in actie verkrijgende een capitale somme van een hondert guldens hollands wegens geleende gelden renuntierende van de exceptie van ongenoten gelden belovende jaarlijkx voor intrest te sullen betalen vier guldens van het percent specie als voor ingegaan den eersten october laastleden en sulx tot de aflossinge toe die beneffens de opijssinge, allen jaare sal kunnen en vermogen te geschieden wien sulx wedersijts geliefde mits malkanderen drie maanden te vooren sonder aansien vanden vervaldag behoorloijk te waarschouwen weetende de penningen soo van jaarlijkse te verschijnene intresten, als van aflosingen aan handen en ten woonhuijsen vrij buijten alle kosten worden besorgt alsmede alle kosten van invorderingen soo van intresten als capitaal door de crediteuren gedragen worden.

Tot nakominge van het geene voorschreven staat verclaren comparanten speciaal te verbinden alle hunne erffelijke goederen gelegen onder desen dorpen van Reusel ende voorts generaal hunne persoonen ende alle hunne andere verdere goederen hebbende ende verkrijgende die stellende en onderwerpende aande vrijwillige condemnatie ven heeren schepenen van Bladel, Reusel en Netersel constitueeren daartoe twee procoreurs in officie voor den voorschreven geregten prostulerende den eenen omme de condemnatie te versoeken enden andere omme darin consenteren alles onder belofte van approbatie en indemnitijten in forma.

Aldus gedaen voor en ter presentie van Jan Leenen en Huijbert Samuel Kouwenberg schepenen die neffens de comparanten en mij Antonij van de Water schepen in Bladel loco secretaris ten prottecolle eijgenhandig hebben onderteknt.

Actum Reusel den twaalfden December 1700 twee en negentig.

Dit X merk kruijs heeft gestelt Maria Schroeven weduwe Cornelis Dirkx verklaart niet anders te konne schreijven. Dit X stelt Mattijs Dirkx verklaart als voorschreven.

Jan Leenaerts

H.S. Kouwenberg

Ant. van de Water.

Capitaal f100-0-0

1/40 penning f2-10-0

 

Mathijs Dirkx - schuldenaar.

Maria Schroeven - schuldenaresse.

Cornelius Hendrick Dircks - man schuldenaresse.


Bijlage 5 - Overlijden Mathijs Dirkx

Overlijdensakte - 25.8.1825 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Burgelijke Stand Reusel

inventarisnr: Akte 4

 

 

Het jaar een duizend acht honderd vijf en twintig, den vijf en twintigsten der maand Augustus om elf ure des voormiddags verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgelijke Stand, der gemeente van Reusel, provincie Noord-Brabant, Jan Baptist van Looij van beroep bouwman, oud negen en dertig jaren, gebuur van de overledene, en Cornelis Lemmens van beroep bosse-inbinder, oud vier en veertig jaren, gebuur van de overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke ons verklaard hebben dat Mathijs Dirkx van beroep bouwman oud een en zestig, geboren te Reusel in de provincie Noord-Brabant wonende te Reusel zoon van Cornelis en van Elisabeth van der Ceelen, beide overleden; echtgenoot van Petronella Bijsens is overleden binnen deze gemeente, op woensdag den vier en twintigsten der maand Augustus laatsleden om twee ure des s'morgens en hebben nadat de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons onderteekend.

De Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijke Stand

J.B van Looij

C Lemmens.

Verder getekend zoals boven aangegeven.

 

Mathijs Dirkx - overledene.

Petronella Beijsens - vrouw.

Cornelius Hendrick Dircks - vader.

Elisabeth van der Cheelen - moeder.


Bijlage 6 - Overlijden Petronella Bijsens

Overlijdensakte - 4.10.1828 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Burgelijke Stand Reusel

inventarisnr: Akte 12

 

 

Het jaar een duizend acht honderd acht en twintig, den vierden der maand October on vier ure des namiddags verscheen voor voor ons, Burgemeester, beambte der Burgelijke Stand der gemeente Reusel provincie Noord-Brabant Hendrik Dirkx van beroep landbouwer oud een en derig jaren, zoon van de overledene, en Cornelis van Gorp van beroep landbouwer oud vijf en twintig jaren geene familie van de overledene, beide woonachtig binnen de gemeente , dewelke ons verklaard hebben dat Petronella Bijsens van beroep landbouwster oud acht en vijftig jaren, weduwe van Mathijs Dirkx, gehuwd te Hoogeloon provincie Noord-Brabant wonende te Reusel dochter van wijlen Hendrik en mede wijlen Petronella Fransen is overleden binnen deze gemeente Reusel den tweeden dezer maand te vier ure smorgens. Nadat van deze akte is voorlezing gedaan aan de comparanten, hebben dezelve met ons geteekend

Hi. Dirkx

Cornelis van Gorp

Den Burgemeester, beambte van den Burgelijke Stand.

 

Petronella Beijsens - overledene.

Mathijs Dirkx - man.

Hendricus Dirkx - zoon.


Bijlage 7 - Huwelijk Hendrik Dirkx en Joanna Bruininkx

Huwelijksakte - 4.2.1837 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Burgelijke Stand Reusel

inventarisnr: Akt 18

 

 

Het jaar duizend acht honderd zeven en dertig, den vierden der maand Februarij om vier ure de namiddag zijn voor ons Burgemeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Reusel, provincie Noord-Brabant en in tegenwoordigheid van Francis van Gorp van beroep landbouwer oud acht en twintig jaaren zwager van den bruidegom, Hendrik Bijsens van beroep landbouwer oud veertig jaaren, zwager van den bruidegom, Peter van Vessem van beroep landbouwer oud vier en zeventig jaaren neef van de bruidegom, Hendrikus Antonisse van beroep bouwknecht oud drie en twintig jaare geene familie, zij allen woonachtig te Reusel verschenen Hendrik Dirks van beroep landbouwer oud acht en dertig jaren, wonende te Reusel provincie Noord Brabant meerderjarige zoon van Mathijs en van Petronella Bijsens beide overleeden weduwnaar van Maria Aanna Loots ter eene, en Joanna Bruijninkx van beroep dienstmeid oud twee en dertig jaren, wonende te Reusel provincie Noord Brabant meerderjarige dochter van Peter Bruininkx en van Joanna Maas landbouwers mede te Reusel woonachtig die bij de voltrekking van het huwelijk van hunne dochter tegenwoordig in leeven van andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan waaraan voldoende, hebben wij overeenkomstig de wet, voorlezing gedaan van de stukken hierna genoemd en door de wederzijdsche partijen overgelegd, te weten :

1e Van de akte van geboorte van Hendrik Dirkx bruidegom, waaruit blijkt dat hij gedoopt is den eersten der maand maart een duizend zevenhonderd acht en negentig te Reusel provincie Noors Brabant

2e Van de akte van geboorte van Joanna Bruijninkx bruid, waaruit blijkt dat zij gedoopt is den tienden der maand October een duizend achthonderd vier te Reusel provinvie Noord Brabant

3e Van de akte van afkondiging van trouwbelofte tusschen de aanstaande echtgenooten, gedaan voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier, de eerste Zondag den twee en twintigsten Januarij een duizend achthonderd zeven en dertig en de tweede Zondag den negen en twintigsten daar aan volgende zonder eenige verhindering of oppositie.

4e Van de acte van overleiden van Mathijs Dirkx vader van de bruidegom blijkt uit het register met voorlezing van het zelve aan de parijen gedaan dat hij te Reusel is overleden den vier en twintigsten van Augustus een duizend acht honder vijf en twintig zijnde zoon van wijlen Cornelis en van wijlen Elisabeth van der Ceelen.r

5e Van de acte van overleden van Petronella Bijsen moeder van de bruidegom blijkt uit het register met voorlezing van het zelve aan de partijen gedaan, dat zij te Reusel is overleden den twaalfden october een duizend achthonderd acht en twintig zijnde dochter van wijlen Hendrik en van mede wijlen Petronella Franken

6e Van de acte van overleiden van Maria Anna Loots echtgenote van den bruidegom blijkt uit het register met voorlezing van het zelve aan de partijen gedaan dat zij te Reusel is overleden den vijftiende mei een duizend acht honderd zeven en dertig

7e Certificaat van zijn exellentie den heer gouverneur der provincie Noord Brabant van den twintigsten Januarij een duizend achthonderd, zeven en dertig dat den bruidegom bij de loting is ten deel gevallen het no zes het weese dat hem datgeene dienst heeft verpligt.

 

En eindelijk van het zesde hoofdstuk van den titel van het huwelijk, van het Burgelijk Wetboek, handelende handelende van de regten en pligten der Echtgenooten onderling.

Waarna wij Burgemeester, Beambte van den Burgelijke Stand, bovengenoemd, aan den Bruidegom en aan den Bruid gevraagd hebben of zij elkander tot Man en Vrouw willen nemen, en ieder van hun afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat de personen van Hendrik Dirkx en Johanna Bruijninkx bovengenoemd, door het Huwelijk vereenigd.

Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, en na hiervan voorlezing te hebben gedaan aan de partijen en getuigen, hebben dezelve met ons geteekend uitgezonderd de Bruid en vader en moeder van de bruid verklaren allen niet te kunnen schrijven.

De Burgemeester, Beambte van den Burgelijke Stand.

Getekend als boven weergegeven.

 

Hendricus Dirkx - bruidegom.

Joanna Bruininkx - bruid.

Petrus Bruininkx - vader.

Johanna Maes - moeder.

Mathijs Dirkx - vader.

Petronella Beijsens - moeder.

Maria Anna Loots - overleden vrouw.

Cornelius Hendrick Dircks - grootvader.

Elisabeth van der Cheelen - grootmoeder.


Bijlage 8 - Huwelijk Antonie van der Zanden/Maria Anna Dirkx

Huwelijksakte - 7.10.1865 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Burgelijke Stand Reusel

inventarisnr: Akte 9

 

 

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den zevenden der maand October, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Reusel, Provincie Noordbrabant, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Antonie van der Zanden, geboren te Bladel oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Bladel meerderjarige zoon van Antonie van der Zanden van beroep schoenmaker en van Helena Luijten zonder beroep wonende te Bladel weduwnaar van Mechtilda van Kruijsdijk ter eenre, en, Maria Anna Dirkx geboren te Reusel oud acht en twintig jaren van beroep geen wonende te Reusel meerderjarige dochter van Hendrik Dirkx overleden en van Joanna Bruininx van beroep landbouwster wonende te Reusel hier tegenwoordig, tot de voltrekking van het huwelijk hare toestemming gevende, jonge dochter ter andere zijde, welke ons vezocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan daartoe overleggende :

1e Een certificaat van den vijf en twintigsten September dezes jaars afgegeven door den Heer Commissaris des Konings in de provincie Noordbrabant waaruit blijkt, dat de bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.

2e De akte van geboorte van den bruidegom. waaruit blijkt, dat hij is geboren den zeven en twintigsten der maand Junij een duizend acht honderd en twee en dertig te Bladel.

3e De akte van geboorte der bruid, waaruit blijkt, dat zij is geboren den zeventiende der maand Augustus, een duizend achthonderd en zeven en dertig te Reusel

4e De bewijzen van gedane afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk, gedaan alhier voor de buitendeur van het Gemeentehuis, de eerste op Zondag den vier en twintigsten der maand September een duizend acht honderd vijf en zestig en de tweede op Zondag den eersten der maand daarvan volgende zonder dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad.

5e Een bewijs afgegeven door den Burgemeester, beamte van den Burgelijke Stand der gemeente Bladel waaruit blijkt dat de huwelijks afkondigingen aldaar mede zonder stuiting hebben plaatsgehad op zondag den vier en twintigsten September en op zondag den eersten October een duizend acht honderd vijf en zestig.

6e De akte van overlijden van Mechtilde van Kruijsdijk in leven echtgenoot van Antonie van der Zanden.

7e De akte van overlijden van Hendrik Dirkx in leven vader van de Bruid.

 

Dien tengevolge, en na de bruidegom en bruid elk afzonderlijk, aan ons , in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hadden verklaard; dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgelijke Stand, in naam der Wet verklaard dat Antonie van der Zanden en Maria Anna Dirkx bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.

Voorts, hebben wij de hiervoor aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het dubbel van dit huwelijksregister, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements Regtbank te Eindhoven te worden overgebragt.

Al hetwelk op dag, maand, jaar en plaats als boven vermeld, is gedaan en daarvan door met deze akte in dubbel opgemaakt, in tegenwoordigheid van :

1e Martinus Bruinincx oud acht en twintig jaren, van beroep dienstknegt wonende te Reusel

2e Adrianus Willekens oud zes en twintig jaren, van beroep secretaris wonende te Reusel

3e Adrianus van Gorp oud vijf en twintig jaren, van beroep geen wonende te Reusel

4e Amshelmus Vosters oud vier en twintig jaren, van beroep geen wonende te Reusel, allen als getuigen door de Echtgenooten zelven gekozen : verklaren de eerste getuige te zijn neef van de Bruid en de tweede, derden en vierde geene familie van de partijen.

En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte onderteekend met de drie eersten getuigen den vierden en den Bruidegom en Bruid verklaren niet te kunnen schrijven, de moeder van de bruid verklaarde ook niet te kunnen schrijven

De ambtenaar van den Burgelijke Stand.

Getekend zoals boven aangegeven.

 

Antonie van der Zanden - bruidegom.

Maria Anna Dirkx - bruid.

Hendricus Dirkx - vader.

Joanna Bruininkx - moeder.

Antonie van der Z(S)anden - vader.

Helena Luyten - vader.


Bijlage 9 - Overlijden Joanna Bruininkx

Overlijdensakte - 16.12.1876 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Burgelijke Stand Reusel

inventarisnr: Akte 14

 

 

In het jaar een duizend honderd zes en zeventig, den zestienden der maand December, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Reusel, provincie Noordbraband, verschenen Jan Imants oud twee en vijftig jaren, van beroep veldwachter bekende van de overledene en Adrianus Willekens oud zes en dertig jaren, van beroep secretaris bekende van de overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke aan ons verklaard hebben dat alhier een duizend acht honderd zes en zeventig, om elf ure des voormiddags is overleden Joanna Bruininkx, weduwe van Hendrik Dirkx oud twee en zeventig jaren, van beroep landbouwster geboren te Reusel wonende te Reusel dochter van Peter Bruininkx en Joanna Maas beide overleden.

En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die na voorlezing is onderteekend door de comparanten

De Ambtenaar van de Burgelijke Stand

Getekend zoals boven aangegeven.

 

Joanna Bruininkx - overledene.

Hendricus Dirkx - man.

Petrus Bruininkx - vader.

Johanna Maes - moeder.


Bijlage 10 - Nalatenschap Peter Bruinings en Joanna Maas

Erfdeling - 1.1.1867 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Notarieel archief Bladel

inventarisnr: 1867 NA.350 doos 29,akte 159

 

 

Voor Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven, standplaats Bladel en in tegenwoordigwoordigheid der getuigen nagenoemd verschenen Jan Bruijnings ter eene, Peter Bruijnings ter tweede, Johanna Bruijnings weduwe Hendrik Dirkx ter derde zijde alle landbouwers wonende te Reusel, Mathijs Bruijnings landbouwer wonende te Arendonck ter vierde, Peter Smits meerderjarige zoon wijlen Hendrik Smits en van wijlen Johanna Bruijnings zonder beroep wonende te Turnhout ter vijfde en Anna Bruijnings huisvrouw ten deze bijgestaan en gemagtigd door Peter van Camp landbouwer wonende te Dessel, ter zesde zijde.

Te kennen gevende dat zij comparanten zijn overeengekomen scheiding en verdeling der nalatenschap van wijlen hunne ouders Peter Bruijnings en Johanna Maas, beide gewoond hebbende en overleden te Reusel, waartoe ieder hunner zesde part geregtigd is en daarbij te hebben toegescheiden.

Ten eersten aan Jan Bruijnings comparant ter eenre, de perceelen gelegen te Reusel, kadaster sectie B nummers 425, 467, 616 mitsgaders afgepaalde gedeelten van de perceelen gelegen als voor sectie B nummers 139, 254 en 423 groot te zamen in het geheel een bunder vier en dertig roeden twee en twintig ellen voor de som van honderd tachtig gulden.

Aan vee en bouwgereedschappen tot den boedel behoorende voor twee honderd zeventig gulden en de door hem aan den boedel verschuldigden inbreng ad tweehonderd vijftig gulden. Te zamen zevenhonderd gulden.

Ten tweede aan Peter Bruijnings comparant ter tweede zijde, de perceelen gelegen te Reusel kadaster sectie B nummers 140, 142, 248, 252, 253, 255, 383, 386, 400, 421, 422, 424, 428, 457, 643, 645 en afgepaalde gedeelten van de perceelen gelegen als voor sectie B nummers 139, 254, 423 groot te zamen in het geheel vijf bunders zes en zeventig roeden zeventig ellen zegge allen, voor de som van achthonderd vijftig gulden onder de verpligting om wegens overbedeeling uit te keeren aan de comparant ter vierde, vijfde en zesde zijde ieder de som van vijftig gulden.

Ten derde aan Johanna Bruijnings weduwe Hendrik Dirkx comparante ter derde zijde, aan vee, bouwgereedschappen, fourages en granen voor vierhonderd vijf en twintig gulden. En de haar aan den boedel verschuldigden inbreng ad tweehonderd gulden. Te zamen zevenhonderd gulden.

Ten vierde aan Mathijs Bruijnings comparant ter vierde zijde de door hem aan den boedel verschuldigden inbreng ad vierhonderd gulden. Aan meubilaire goederen voor vijf en zeventig gulden. En van de in den boedel aanwezige gelden honderd vijf en twintig gulden. Te zamen zeshonderd vijftig gulden.

Ten vijfden aan Peter Smits comparant ter vijfden zijde van de gerede gelden in den boedel voorhanden tweehonderd vijftig gulden. En de inbreng door hem aan den boedel verschuldigd, wegens door hem en wijlen zijne ouders daar uit genooten roerende goederen en contante penningen ad vier honderd gulden. Te zamen zes honderd vijftig gulden.

Ten zesde aan Johanna Bruijnings en haren man Peter van Camp comparanten ter zesde zijde van het gereed geld in den boedel voorhanden tweehonderd vijf en twintig gulden. Aan meubilaire goederen voor vijf en zeventig gulden. En de door hen aan den boedel verschuldigden inbreng ad driehonderd vijftig gulden. Te zamen zeshonderd vijftig gulden.

Verklaren de comparenten van de vaste goederen geen titels of bewijzen van eigendom in de registers van de hypotheken zijn bekend.

Verder verklaren dezelvendat deze verdeeling met hun volkomen genoegen is geschied en elkander mitsdien in vollen eigendom af te staan en over te dragen gelijk zij aannemen al hetgeen hun hierbij is toegescheiden, om voortaan daarmede te doen en handelen als met vrij en eigen goed.

Ten welkers gevolgen de gemeenschap tussen partijen ter zake voorschreven van nu af ophoudt, welke bekennen al hetgeen hun daarbij is toegescheiden in gebruik te hebben aanvaard en onder zich genomen en van de door den camparant Peter Bruijnings te doene uitkering voldaan te zijn, alles onder belofte van vrijwaring en onder verband als volgens de wet.

De comparanten in deze zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Bladel, heden den eersten January achthonderd zeven en zestig, in tegenwoordigheid van Benjamin de Groot vleeschhouwer en Marten Dirks landbouwer beide wonende te Bladel mij bekende getuigen welke deze minute onmiddelijk na de voorlezing met mij notaris geteekend hebben, verklarende de comparanten nimmer te hebben kunnen schrijven of kunnen naamtekenen.

B. de Groot

M. Dirks

Meijer notaris.

 

 

Joanna Bruininkx - erfgenaam.

Petrus Bruininkx - testateur.

Johanna Maes - testatrice.

Joannes Bruininkx - erfgenaam.

Matheus Bruininkx - erfgenaam.

Anna Bruininkx - erfgenaam.

Petrus Bruininkx - erfgenaam.

Peter Smits - erfgenaam.


Bijlage 11 - Hypothecaire lening Antonie van der Zanden

Hypothecaire lening - 22.6.1874 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Notarieel archief Bladel

inventarisnr: 1874 NA.354 doos 33, acte 77

 

 

Heden den twee en twintigsten Juli achtienhonderd vier en zeventig, compareerden voor mij Jan Franciscus Cornelis Meijer, notaris in het Arrondissement Eindhoven, standplaats Bladel in tegenwoordigheid der getuigen nagenoemd.

Johanna Bruinings weduwe van Hendrik Dirkx en Antonie van der Zanden, in al geheele wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Maria Dirkx, beide landbouwers wonende te Reusel, welke bij deze acte verklaarden deugdelijk schuldig te wezen aan Willebrordus Schellekens landbouwer wonende te Hilvarenbeek, eene kapitale som van zeshonderd gulden, spruitende deze schuld uit geleende en door de schuldenaren ten aanzien van mij notaris, ontvangen gelden.

Belovende de comparanten schuldenaren van voorschreven som voor interest te zullen betalen tegen vier percent in het Jaar, ingaande op heden, terwijl de hoofdsom, na verloop van een jaar, ten allen tijde op geeist en afgelost zal kunnen worden, mits eene voorafgaande opzegging van drie maanden, waarvan de kosten door de schuldenaren zullen gedragen worden.

Tot waarborg en zekerheid der teruggave van voormelde hoofdsom, en van de geregelde voldoening der jaarlijkche intereste verklaren de comparante schuldenaren speciaal te verbinden en te onderzetten ten einde ten kantore van bewaring der hypotheken inschrijving ten hunne en kosten zou kunnen genomen worden, een boerenerf hun tezamen in eigendom toebehorende , gelegen te Reusel bij het kadaster bekend sector C nummers 899, 900, 906, 907, 1379, 1383, 1383, 1386, 1387, 1390, 1391, 1392, 1397, 1398 en 1400, groot tezamen vier hectaren, een en dertig aren, bestaande in een boeren woonhuis met aanhorigheden , erf, tuin, bouwland, weiland, houtgewas en heide.

De comparanten schuldenaren verbinden zich, om de verbondene huizinge ten genoegen van den schuldeischer gedurende het bestaan dezen schuld, in een geacerediteerde maatschappij tegen brandschade verzekert te zullen houden en daarvan jaarlijksch, bij de betaling der interesten te zullen doen blijken, terwijl in geval van brandschade, de assurantie penningen in de plaatse van deze onderzetting treden zullen, verder verbinden zij zich, om gedurende voormelden tijd, de verbondene perceelen niet te zullen verhuren of aan anderen in gebruik geven, zonder schriftelijke toestemming van den schuldeischer, of wettigen houder van de grosse dezer acte.

Eindelijk verklaren de schuldenaren de schuldeischer zijne erven op regt verkrijgenden, bij deze onherroepelijk te magtigen, om bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of interesten, op den tijd en wijze hiervoor bepaald, de verbondene perceelen in het openbaar te doen verkoopen onder de gebruikelijke voorwaarden, dezelve perceelen aan de koopers in eigendom over te dragen en de kooppenningen en tegenkwijting te ontvangen, ten einde daaruit te kunnen verhalen al hetgeen de schuldenaren aan hoofdsom, en interesten en kosten zullen verschuldigd zijn.

En is ten deze alsnog verschenen Simon Lauwers, arbeider wonende alhier, welke daartoe mondeling gemagtigd, al het vorenstaande ten behoeve van den schuldeischer heeft geaccepteerd.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en hebben voor de uitvoering dezen domicilie gekozen, ten hunnen tegenwoordige woonhuizen.

Waarvan acte gedaan en verleden te Bladel, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Benjamin de Groot en Heiman Wertheim, beide vleeschhouwers wonende alhier, mij bekende getuigen, welke deze minute, onmiddelijk na de voorlezing, met den acceptant en mij notaris geteekend hebben, verklarende de comparanten schuldenaren wegens onkunde, nimmer te hebben kunnen schrijven of teekenen.

S. Lauwers

B. de Groot

H. Wertheim

Meijer notaris

 

 

Antonie van der Zanden - lener.

Maria Anna Dirkx - vrouw schuldenaar.

Joanna Bruininkx - leenster.


Bijlage 12 - Hypothecaire lening Antonie van der Zanden

Hypothecaire lening - 19.12.1875 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:††††† Notarieel archief Bladel

inventarisnr: 1875 NA.354 doos 33, acte 90

 

 

Heden den negen en twintigsten december achttienhonderd vijf en zeventig compareerden voor mij Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het arrondissement Eindhoven standplaats, Bladel, in tegenwoordigheid der getuigen nagenoemd.

Johanna Bruinings weduwe van Hendrik Dirkx en Antonie van der Zanden, in algeheele wettelijke gemeenschap van goederen, gehuwd met Johanna Maria Dirkx, beide landbouwers wonende te Reusel, dewelke, bekennen en verklaren deugdelijk schuldig te wezen aan Adrianus Vermeulen timmerman wonende mede te Reusel, eene som van tweehonderd gulden spruitende deze schuld met geleende en voorgeschoten gelden.

Belovende de comparanten schuldenaren van voormelde som, voor interest te zullen betalen, tegen drie en een half percent in het jaar, ingaande op heden, terwijl de hoofdsom, na verloop van een jaar, ten allen tijde opgeČist en afgelost zal kunnen worden, mits een voorafgaande opzegging van drie maanden koste van de schuldenaren.

Tot waarborg en zekerheid van de teruggave vermelde hoofdsom en van de geregelde betaling, der bedongen interesten, verklaren de comparanten schuldenaren, te verbinden en te onderzetten, ten einde daarop ten kantore der hypotheken inschrijving te kunnen nemen ten hunne koste, een boerenerf gelegen te Reusel, hen in eigendom toebehoorende en bij het kadaster bekend, sectie C nummers 899, 900, 906, 907, 1379, 1382, 1386, 1387, 1390, 1391, 1392, 1397, 1398 en 1400, groot te zamen vier hectaren een en dertig aren, bestaande in eene boerenwoning, met aanhoorigheden, erf, tuin bouw en weiland houtwas en heide.

De comparanten schuldenaren verbinden zich, om de onderzette perceelen gedurende het bestaan dezer schuld, niet te zullen verhuren of in gebruik geven, zonder der schriftelijke toestemming van den schuldeischer, en den opstal, gedurende denzelfden tijd door eene geacrediteerde waarborg maatschappij, verzekert te zullen houden, en daarvan ten allen tijde de bewijzen te zullen overleggen, terwijl ingeval van brandschade de assurantie penningen in de plaats van deze onderzetting getreden zullen.

Eindelijk verbinden zich de schuldenaren, om de schuldeischer zijn erven of regt verkrijgenden onherroepelijke magtigen, zoo als zij bij deze zijn doende, om bij gebrek, van behoorlijke voldoening der hoofdsom, of jaarlijksch te verschijnen interesten, de hiervoor vermelde perceelen, in het openbaar te doen verkoopen, en aan de koopers in eigendom over te dragen en tegen kwijting de kooppenningen te ontvangen te einde, zoover het strekken zal, daaruit te kunnen verhalen, al hetgeen de schuldenaren aan hoofdsom interesten en kosten zullen verschuldig zijn.

En is hierbij nog verschenen Adriaan Vermeulen bovengenoemd, die al het vorenstaande verklaard te accepteren.

De comparanten in deze zijn aan mij notaris bekend en hebben voor derzelfs uitvoering domicilium gekozen, ten hunnen tegenwoordige woonhuize.

Waarvan acte gedaan en verleden te Reusel ten woonhuize van de schuldenaren in tegenwoordigheid van Theodorus Dirks landbouwer te Bladel en Peter Lemmens landbouwer te Reusel, mij bekende getuigen, welke deze minute, onmiddelijk na de voorlezing, met den schuldeischer en mij notaris getekend hebben, verklarende de schuldenaren door onkunde nimmer te hebben kunnen schrijven of naamteeken.

A. Vermeulen

T. Dirks

P. Lemmens

Meijer notaris

 

 

Antonie van der Zanden - lener.

Maria Anna Dirkx - vrouw schuldenaar.

Joanna Bruininkx - leenster. 

 

 

Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 27 januari 2001 met Haza-Data Plus 7.2f door:

_


 [1]SARE, AAR, AA.89 f.90, 1777, Verponding (eigenaar). Zie bijlage 1.

SARE, RAB, RA.32 f.165-166v, 24.5.1789, Schepenakte (koper). Zie bijlage 2.

SARE, RAB, RA.32 f.167-167v, 24.5.1789, Schepenakte (verkoper). Zie bijlage 3.

SARE, RAB, RA.33 f.161-161v, 12.12.1792, Schepenakte (schuldenaar). Zie bijlage 4.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 4, 25.8.1825, Overlijdensakte (overledene). Zie bijlage 5.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 12, 4.10.1828, Overlijdensakte (man). Zie bijlage 6.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akt 18, 4.2.1837, Huwelijksakte (vader). Zie bijlage 7.

SARE, doopboek Reusel 33.3 f.61v;

 

[2]SARE, Bladel NA.63 akte 83;

 

[3]SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 4, 25.8.1825, Overlijdensakte (vrouw). Zie bijlage 5.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 12, 4.10.1828, Overlijdensakte (overledene). Zie bijlage 6.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akt 18, 4.2.1837, Huwelijksakte (moeder). Zie bijlage 7.

SARE, doopboek Hoogeloon 22.2 f.38;

 

[4]SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 12, 4.10.1828, Overlijdensakte (zoon). Zie bijlage 6.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akt 18, 4.2.1837, Huwelijksakte (bruidegom). Zie bijlage 7.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 9, 7.10.1865, Huwelijksakte (vader). Zie bijlage 8.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 14, 16.12.1876, Overlijdensakte (man). Zie bijlage 9.

SARE, overlijdensakte Reusel 1842 nr.7;

 

[5]SARE, trouwboek Reusel f.142;

 

[6]SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akt 18, 4.2.1837, Huwelijksakte (overleden vrouw). Zie bijlage 7.

 

[7]SARE, Bladel NA. doos 38 akte 134 repit.; SARE, Bladel NA.350 doos 29, acte 159; SARE, huwelijksakte Reusel 1837 nr.3;

 

[8]SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akt 18, 4.2.1837, Huwelijksakte (bruid). Zie bijlage 7.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 9, 7.10.1865, Huwelijksakte (moeder). Zie bijlage 8.

SARE, NAB, 1867 NA.350 doos 29,akte 159, 1.1.1867, Erfdeling (erfgenaam). Zie bijlage 10.

SARE, NAB, 1874 NA.354 doos 33, acte 77, 22.6.1874, Hypothecaire lening (leenster). Zie bijlage 11.

SARE, NAB, 1875 NA.354 doos 33, acte 90, 19.12.1875, Hypothecaire lening (leenster). Zie bijlage 12.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 14, 16.12.1876, Overlijdensakte (overledene). Zie bijlage 9.

SAREK, overlijdensakte Reusel 1876 nr.14