Voorbeeld van een akte


2 Proces erfgenamen Peter Schoofs i.v.m loon vader
Proces - 18.2.1744 - Reusel

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven
archief: Rechterlijk archief Bladel
inventarisnr: RA.43 f.59-59vWij Aert Hartogs en Antonij Jan Cornelis schepenen des dorps van Reusel verclaren op onsen eed den aenvangh van voors onse bedieninge gedaen ter instantie van wegens de kinderen en erfgenamen Peeter Schoofs dat alhier ten gehugte het Hollant is gelegen eene steede bestaende in huijsinge en gronden van erven en dat die steede alhier bekent staet onverdeelt ten name van de wed: Jan Stevens en haere kinderen en sijn gecompareert Maria Jan Wouters weduwe wijlen Jan Aert Jenten ende Peeter Ijkens beijde inwoonder alhier tot Reusel de welcke ter insantie als voor onder eede die sij comparanten aen handen van den gecomitteerden van den heer officier hebben gepresteerd en afgelegt hebben verclaert en gedeponeert soo sij sijn doende bij desen voor den opregte waerhijt en eerst de eerste deponente dat sij gemelde steede eenige jaren geleeden in huere door ordre van Meggel laeste wed: Jan Stevens en behorens wed: Jan Pancken van Peeter Jansen Pancken haren soon en tellekens de pagt penningen voors: heele steede met Maria Janse Steevens dogter van voorn: wed: verzekert en geliquideert heeft en dat voorn: Peeter Jansen Pancken haer gesegt heeft dat voors: steede van sijn moederssijde is gecomen en verclaerden den tweeden en laesten deponent dat gemelde heele steede deponent dat hij gemelde heele steede igentwoordigh in huere besittende gepagt heeft voorn: Maria Jansen Steevens en met haer de huer penningen int geheel verzekert hier mede sijn dringenende deponenten dese henne verclaringe bij de welcke sij naer prelectuere hebben gepersiteert en voor redenen van welwetenhijt gecalegeert sulcx in goede geheugen te sijn soo waerlijk mogt hen godt almagtig helpen.
Aldus gedaen verclaert en gepasseert door voor en ten overstaen van ons schepenen voorn: dese neffens de comparanten ten schependoms register onderteeckent heden in Reusel den agtienden februarij seventien hondert vier en veertigh.

Dit ist X merck van Maria Wouters weduwe Jan Aert Jenten veclaert niet te connen schrijven.
Dit is X merck van Peeter veclaert als voor
Aert Hartoghs
Antonij Jan Cornelis
Crullenberg secr.

Peeter Schoofs - oeverleden vader.
Catharina Peeter Schoofs - schuldeiseres.
Anna Schoofs - schuldeiseres.
Petrus Schoofs - schuldeiser.
Maria Catharina Schoofs - schuldeiseres.
Walterus Schoofs - schuldeiser.

3 Deling goederen van Cornelis Moonen
Erfdeling - 27.3.1744 - Bladel

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven
archief: Rechterlijk archief Bladel
inventarisnr: RA.43 f.61-67v


Schiftinge scheijdinge en deijlinge gemaeckt ende geslooten tussen Adriaen Moonen, Maria Moonen in huwelijck hebbende Jan Adriaen Panis mitsgaders Abraham van de Graaff als lesten procuratie hebbende van Dilis Moonen gepasseert voor den notaris Johan van de Graeff en sekere getuijgen den 17e Januarij 1744 alhier in orginalie gebleken Margo Moonen in huwelijck hebbende Dirck Dijckmans deselve Margo en Maria Moonen gesterkt ende geassisteert met de voornoemde hare man, alsmede Cornelis Moonen en dan noch den vooren gemelde Adriaen Moonen in Qualiteijt als administrerende en Simon Raedemakers als toesiende voogt over Cornelis en Dirck Moonen onmondige kinderen van Jan Moonen, alle inwoonderen alhier tot Reusel uitgenoomen den gemelde Dilis Moonen die alleen is woonende tot Breda respectieve broeders en susters mitsgaders broeders kinderen ende alsoo erfgenamen wijlen Cornelis Moonen en Dingna Lathouwers haer condividenten repectieve voormmalige moeder zaeliger als sij leefden mede inwoonder alhier tot Reusel van alle sodaenige vasten en onroerende goederen als condividenten van haere voorschreven respectieve ouders zaeliger bij versterff aengekomen welcke verdeelde goederen sijn gelegt in de volgende cavelen waer aen de cavelanten haer sijn referende mits deesen.

1 Lodt
Het eerste lodt is te deel en loote gevallen aen Adriaen Moonen.
Eerstelijk een huijs hoff en aengelagh gekomen van Peeter Schuurmans gelegen alhier ten geheugt genaemt de Peel groot samen 589 roeden deen seijde de Straet en dander seijde Jan soone Jan Huijbregts.
Item een stuck groese genaemt den Dries gelegen alsvoor groot 191 roeden deen seijde de gemeene straet en dander seijde Jans soone Jan Huijbregts. Item een stuck groese genaemt den Dries gelegen als voor groot 191 roeden deen seijde de gemene Straet en d nder seijde Willem van der Cheelen. Item een stuck landt genaemt de Smeelen gelegen als voor groot 26 roeden een seijde de Bergen en dander seijde Jan soone Jan Huijbregts. Item drie gedeeltens in heijde en weijde genaemt het Ven gelegen als voor groot 340 roeden, deen en dander seijde als vooren. Item een derde pardt in een stuck groese mede genaemt het Ven, gelegen als voor dit pardt 75 roeden deen seijde Joost Anthonis en dander seijde deze cavelant in dees. Dit lodt moet jaarlijx in de verponding betaelen de somme van vier gulden vier stuyvers acht penningen en salt selve van het volgende tweede lodt genieten eens de somme van twintigh gulden.

2 Lodt
Dit lodt is te deel gevallen aen Adriaen Moonen in qualiteijt als administreerende en Simon Rademakers als toesiende voogt over Cornelis en Dirck Moonen kinderen en erfgenamen van Jan Moonen. Eerstelijck een huis hoff en aengelagh met de beemden gelegen als hier ten geheugte genaemt den Kattenbosch deen sijde Adriaen van Dooren en dander sijde de gemene heijde. Item een stuck groese genaemt het Weijnvelt gelegen als voor groot ontrent 70 roeden in Reengenoten als voorschreven. Item 't groese van Marten Aerts gelegen als voor groot 150 roeden deen en dander seijde deese cavelen. Item een stuck groese genaemt de Rootman gelegen als voor groot ongemeten deen seijde Jan Driedoncx en dander seijde Wijnant Bruijninx. Dit lodt moet jaarlijx in de verponding volgens den quohiere betaelen vijff gulden negentien stuivers tien penningen. En sal het selve aen het vooren staende eerste lodt moeten uijtkeren voldoen ende betaelen eens de somme van twintigh gulden.

De hoeve Nieuwenhuijsen gelegen alhier tot Reusel voorschreven ten geheugte het Weijer Eijndt in de quohiere der verponding op folio ons bekent is verdeelt in de vier volgende cavelen en wel in dese cavelen voor een geregte vierde pardt uijtgenome geene daer van onverdeelt is gebleeven en nader al worden uijtgestooken en het Bugtien welcke bij de gelijcke erfgenamen publieq en voor alle man is verkogt.

3 Lodt
Dit derde lodt sijnde het eerste vierde pardt van de voorschreven hoeve is te deel gevallen aen Margo Moonen versterckt ende geadsisteert als voor. Eerstelijck de keuken op den halven schoorsteen of te deelen met den stal aen de west en ten oosten van de caemer breder bij het volgende vierde lodt gemeld. Item een vierde pardt in den hoff naest den halven Dries ten westen alsmede Jan Mollen. Item een stuck groese genament het Driesken achter de Biehallen ten oosten Jan Adriaen Panis. Item een vierde pardt in een stuck landt genaemt de Smeelen achter de schuur ten suijden en ten oosten het selve lodt. Item een vierde pardt in een stuck groese genaemt de Beemden naest de Eersel en ten westen Jenna Lucas. Item een vierde pardt in een stuck groese genaemt de Eersel naest het heijveldt en ten westen Servaes Verdonck. Item een stuck landt genaemt het Weijrstuck oost Steeven van Herk en ten westen de erfgenamen Goyart Lievens. Item een derde pardt in een stuck landt genaemt de Grooten Acker ten noorden Gerrit Jansen en ten zuijden Jan Adriaen Panis. Item een vierde pardt int Broeck naest Bladel oost Jan Reepmakers en ten westen het Deenestraetse Broeck. Dit lodt moet jaerlijx in de verponding contribueeren de somme van twaalff gulden veertien stuijvers en twaalff penningen.

4 Lodt
Dit vierden lodt sijnde het tweede vierde pardt van de voorschreven hoeve is te deel gevallen aen Maria Moonen gesterckt ende geadsisteert als voor. Eerstelijck de caemer, de kelderkaemer, scheijdende naest oft op de helft van de schoorsteen aen de oost seijde en ten westen het vooren staende lodt of de keuken daer bijgemeldt. Item de nieuwen paerdestal ten westen het derde en ten noorden het selve lodt. Item een stuck groese genaemt den halven Dries oost de weduwe Jan Mollen west de Postelse Vijver. Item het eerste part in den hoff naest de caemer oost het derde lodt en ten westen den cavelant in deesen. Item een stuck landt genaemt den Houtvoort oost en ten westen Simon Wouter Vosters. Item een vierde pardt in een stuck landt genaemt de Smeelen oost en west het derde lodt. Item een vierde pardt in een stuck groese genaemt de Beemden, oost den cavelant in deesen en westen Cornelis van de Cheelen. Item een vierde pardt in een stuck groese genaemt de Eersel oost het derde lodt en ten westen Jenna Lucas. Item een derde pardt in een stuck landt genaemt den Grooten Acker oost Jan Cornelis en ten westen het vijfde lodt. Item een vierde pardt in een stuck groese genaemt het Broeck ten suijde Peeter Aerts en ten noorden het sesde lodt. Dit lodt moet jaarlijx in de verponding contribueeren elf gulden veertien stuijvers twaalff penningen.

5 Lodt
Dit vijfde lodt sijnde het derde vierde pardt van de voorschreven hoeve is te deel en loote gevallen aen Cornelis Moonen. Eerstelijck de schaepskooije oost de klijne paerdestal en ten westen het Heijveldt. Item de kleijne paerdestal met de schop oost den halven Dries en ten westen de voornoemde schaepskooije. Item de helft in een stuck landt genaemt den Wegacker oost Servaes Verdonck ten westen den cavelant in deesen. Item een vierde pardt in den hoff naest de Biehallen west de Brouwerije en ten oosten het sesde lodt. Item een stuck landt genaemt de Smeelen voor een vierde pardt met de gracht aen de noord seijde daer naest geleegen met den houtwas daer op staende gereserveert nochtans de Eijcke opgaende boomen daer op bevonden tot vijffentaghentigh int getaele en ten zuijden den cavelant in deesen. Item een vierde pardt in een stuck groese genaemt de Beemden oost den cavelant in deesen en ten westen Cornelis Jan Cornelis. Item een vierde pardt in een stuck groese genaemt de Eersel met het hool daer aen gelegen en ten noorden de Beemden en ten westen Jenna Lucas voorschreven. Item een derde pardt in een stuck landt genaemt den Grooten Acker ten oosten het vierde lodt en ten westen Jacobus Kemps. Item een stuck groese genaemt het Broeck voor het virde part ten noorden het derden en ten suijden het sesde lodt. Dit lodt moet 'sjaerlijx in de verpondinge contribueeren thien gulden ses stuijvers en twaalff penningen.

6 Lodt
Dit lodt sijnde het vierde vierde pardt van de voorschreven hoeve is te deel en loote gevallen aen de heer Abraham van de Graeff in qualiteijt als last en procuratie hebbende van Dilis Moonen breder in hooft deeses uijtgedruckt. eerstelijck het agtste pardt in den hoff noordwaerts met de geheele schuur. Item het eerste pardt in den Weijacker met de groese daer teegen aen geleegen oost het vijfde lodt en ten westen de paerdestal. Item een derde pardt in de Beemden oost de Smeelen en ten westen de Broeck. Item het tweede gedeelte in landt genaemt de Smeelen oost de voorschreven wegacker en ten westen de gemelde Smeelen. Item een pardt in een stuck groese genaemt de Eersel tegenover de schuur oost de Smeelen en ten westen Jenna Lucas. Item een stuck landt genaemt de halven Lange Vooren deen seijde de kinderen Goyaert Lievens en west Jan Adriaen Panis. Item een vierde pardt in een stuck groese genaemt het Broeck ten noorden het vijfde en suijde het vierde lodt. Dit lodt moet jaerlijx in de verpondinge contribueeren thien gulden ses stuivers twaalff penningen.

Ende wat aenbelangt de 85 opgaende Eijcke boomen staende op de gragt bij het voorschreven vijfde lodt gemeldt en alhier gereserveert sijn onder haer condivedenten egael verdeelt. Ider tot veertien in getaele uijtgenoomen het gemelde vijfde lodt het welcke volgens opspraeck alleen sal genieten vijftien van de Boomen. Wijders soo is bij haer cavelanten gemeen gehouden ende onverdeeld gebleeven het Brouhuijs met de Brouwerijen en sijn toebehooren ofte alles daer aen dependent is mitsgaders het hofken geleegen ten noorden van de voorschreven Brouhuijse seijnde verpond daer uijt jaarlijx teken geldt en gestelt op thien stuijvers die zij voornoemde cavelanten der voorschreven haer aandeel tot eenen stuijver en elff penningen jaarlijx in haere respective qualiteijten ten gelonen voldoen ende betaelen. Item soo is bij haer ses cavelanten alsnoch gereserveert den halven oogst van de voorschreven hoeve de welcke aldaer in den jaere 1700 zes en veertigh geschaert sal worden ten eijnde die ider voor een sesde part te profijteren. Item soo is bij haer vier cavelanten van de voorschreven hoeve onder haer vieren allen ten deele gevallen gereserveert en onverdeelt gelaeten een stuck groese en heijde genaemt het Voorste Broeck naest deene Straet ten westen van de riviere de Aa. Item reserveren sij vier laetste condividenten het heijfelt geleegen bij de meer genoemde hoeve en is bij deselve vier laetste cavelanten wel expresselijck geconditioneert dat de pudt en de missie mede onverdeelt gebleeven sijnde van haer en haer familie ten eewige dage vrij en onverhindert sal worden gebruijckt ende gepossideert als ook bij den selve 't sij bij versterff erfmangelinge ofte bij verkoper als andersinds sonder daer in ooijt ofte ooijt kinderlijk te weesen blijvende deze paraten daer ontrent ook gemeen en sullen dien volgens saemen gedragen moeten worden namenlijck van de gemelde pudt ende voorschreven Brouwerijen.

Allent welcke voorschreven staet aen haer condividenten sijnde voorgeleesen hebben naer dat haer alvoorens hadden gedeclareert dat onder de voorschreven gesubdivideerden goederen geenen leenen aen den leenhooven van haer Ed: Mog: den Raede van Brabant in s'Haege relevanten waren gecomprehendeert allen voor sooveel ider van haer in haere respective qualiteijten aengaet met de voorschreven scheijdinge en deijlinge in voegen als vooren genoomen en neemen bij deesen goedt genoeg en contentement en belovende ook malkanderen om geen andere scheijdinge ofte verdeelinge ten opsigte van de voorschreven verdeelde goederen ooijt ofte ooijt mogelijck te sullen vallen noch te gedoogen dat sulx in eenigerlijc weijsen seij in regten ofte daer buijten geschieden sal rementieerende mede de eenen van en op des anders aenbedeijlde lodt en goederen. Mitsgaders van op alle lasten brieven en bescheiden daer van eenigsinds mentionerende als ook noch van en op alle benefisien relivimenten exceptien en defensien regtens deese eenigsinds condivideeren met belofte dat ider lodt de lasten en andere bewaernissen dan uijt quaeme en vergolden wordende sodaenige prompt op sijn teijt sal voldoen en betaelen dat den eenen voor des anders lodt des weegen nooijt sal werden aengesprooken ofte geincomodeert mitsgaders dat sij malkanderen sullen laeten weegen ten minste schaede en invoegen als van ondts gebruijckelijk is en dander konden alle weegen steegen waterlaeten ende schouwen in voegen dat ider lodt schuldigt is submitteeren sij condividenten der in haere respective qualiteijten tot prompte prestatie van 'tgeene voorschreven haer aende voluntaire ordenantie van alle heeren hooven en geregte reeds eewige judicature hebbende waerden dese soude mogen vertoont worden omme welcke versoeken en daer inn te consentien ider van haer condividenten ook mits deesen onwederroepelijck sijn, constitueeren alle en eenen jegelijcken thoonderen deezes uitgemaeckte acte sonder dat bij ofte van weegens haer condividenten daer tegens ooijt iets sal werden gedaen ofte verrigt 't seij in regten ofte daer buijten alles onder renuntiatie als voor en onder verbant als regtens aldaer gedaen en gepasseeret voor en ten overstaen van Aert Hertogs en Antonij Jan Cornelis schepenen in Reusel die deese neffens de respective condividenten en mij onder geschreven secretaris ten protocolle eijgenhandigh hebben onderteekent op heeden de seven en twintigste maert 1700 vier en veertigh
Adriaen Moonen
Simon Rademaker en Dirk Dijckmans teken met een 'kruis' waarbij zij verklaren niet te kunnen tekenen
Margo Moonen
Maria Moonen
Jan Adriaen Panis
Abraham van de Graeff
Aert Haertogs
Antonij Jan Cornelis
mij present J. C. Crullenberg.

Cornelis Moonen - testateur.
Dimphna Lathouwers - testatrice.
Joannes Cornelis Moonen - erfgenaam.
Maria Moonen - erfgenaam.
Joannis Adriani Panis - erfgenaam.
Dielis Moonen - erfgenaam.
Margareta Moonen - erfgenaam.
Theodoor Dijckmans - erfgenaam.
Cornelis Cornelis Moonen - erfgenaam.
Adrianus Moonen - erfgenaam.

4 Verkoop grasland door Cornelis Moonen
Schepenakte - 13.4.1744 - Reusel

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven
archief: Rechterlijk archief Bladel
inventarisnr: RA.22 f.236v-237


Compareerde voor schepenen in Reusel deese gekent hebbende Cornelis Moonen woonende alhier tot Reusel dewelke verklaerden ende bekenden gelijck den selven doet bij ende mits deesen welwettelijck en erfelijck te cedeeren transporteeren en in eenen vollen recht van eijgendom op te draegen en mette geenen aen ten behoeve van Johan Christiaen van Crullenberg secretaris der dingbanke Bladel Reusel ende Netersel seeker een stuck groese geleegen alhier aen de westseijde de reviere de Aa ten oosten Jan Reepmakers ten zuijden Dilis Moonen en ten noorden Dirck Dijckmans hem transportant aengekomen eerst bij versterff van sijne ouders en daer naer bij wettigen deijlinge tusschen seijne broeders en susters voor de magistraat van Reusel verleden en gepasseert den 27 maart 1744 groot ongemeten sulx voor eene somme van seeven en vijftigh gulden en tien stuijvers sulx onder den last van jaerlijcx daer uijt te moeten blijven vergelden de slands en dorps reele lasten de verpondinge gerekent tot seeven stuijvers jaerlijcx nabuurlijcke regten usantien en serviteiten soo voor als naerdeelige tot het voors. perceel van oudts regts gewoonte weegen staende ende gekomende en heeft hij transportant naer dat sig te hadden gedeclareert dat onder het voors. getransporteerde perceel geen leenen waeren gecomprehendeert opt geene voors. en op alle letteren brieven bescheiden instrumenten in monumenten daer van eenigsints mentionerende met den alinge regt helmelinge verteegen uit maniere dien gewoonlijck gelovende dit cederen transporteren erffelijck over geeven ten behoeve voors. alteijt te sullen houden en doen houden voor goedt vast steedigh en onverbrekelijk van waerden ende jegens eene jegelijcken te sullen vrijen waijren en geen anderen van allen commer calange en aentaal daer reeds op wesende ofte naer maels komende meer dan is begroot alsmede te sullen laeten weege door het Broeck over de reviere de Aa en soo vervolgens naer de Raambrug ofte Reusel sonder gekomendeert te weesen aen imanden ter weerelt eenige pasagie over dit perceel toe te staen alles onder verbant naer regten.
Actum Reusel den dertienden April 1700 vier en veertigh ten overstaen van Aert Hartogs en Antonij Jan Cornelis schepenen.

Cornelis Moonen
Aer Hartogs
Antonij Jan Cornelis.

Cornelis Cornelis Moonen - verkoper.
Dielis Moonen - reengenoot.


Dit overzicht is gemaakt door:
Thijs van der Zanden
Beukenbos 8
5531 MR Bladel
Email vanderzandenthijs@gmail.com